1. ročník odborné konference
studijního programu Architektura a stavitelství
pořádaný Katedrou architektury Fakulty stavební
ČVUT V PRAZE

Information in English (PDF)

O konferenci

Cílem doktorandské konference studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, s názvem "VENKOV A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ", bude prezentace vědeckých výstupů na aktuální témata z oblasti venkovského urbanismu a architektury, s podtitulem: revize současných územně plánovacích podkladů na příkladech maloměstského a venkovského prostředí. Prezentace vědeckých výstupů doktorandů budou doplněny příspěvky akademických pracovníků a jiných významných přednášejících z odborné a profesní sféry.

Termín konání: 16.10.2015 Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Téma konference

Nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), účinný od 1.1.2007, definoval povinnost zpracování Územně analytických podkladů pro každý kraj a každou obec s rozšířenou působností, jako klíčový podklad pro následné zpracování zásad územního rozvoje krajů a územních a regulačních plánů obcí. Územně analytické podklady a jejich aktualizace vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty, limity využití a záměry na provedení změn v území. Tyto údaje jsou podkladem pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území, kde se stanovují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Proto je jejich pozice v současné územně-plánovací problematice nezastupitelná.

Cíl konference

Cílem Konference bude snaha upozornit na nutnost chápání tohoto tématu v mezioborových souvislostech, jako souboru otázek urbanistických, architektonických, památkářských, historických, sociálních, rozvojových, ekonomických aj. Konference bude zaměřena jak na obecnou tématiku územního rozvoje a plánování, tak na uvedení konkrétních příkladů (případových studií). Na základě praktických postřehů i teoretických studií, se pokusíme nalézt možné cesty, které mají ambice ovlivnit postupy tvorby územně analytických podkladů v malých městech a obcích.

Konkrétními tématy konference budou:

 • a) územní analytické podklady a jejich využití v současné praxi,
 • b) srozumitelnost a forma aktualizace současných ÚAP a územních plánů (především v mezioborových souvislostech),
 • c) případové studie z území ČR,
 • d) výzkum historických zdrojů, jako možná inspirace pro současnost (např. lokátorská činnost).

Výstup konference

Výstupem konference bude recenzovaná tištěná publikace (monografie) vybraných příspěvků informující o současném stavu výzkumu a praxe na daném poli.

Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina.

K účasti na konferenci jsou zváni nejen studenti, ale i akademici, zástupci státní správy, firem aj.

Organizační výbor

 • Jan Trejbal
  MgA. Bc. Jan Trejbal
 • Jan Kašpar
  Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
 • Oleg Fetisov
  Ing. arch. Oleg Fetisov
 • Milan Nesměrák
  Ing. arch. Milan Nesměrák
 • Martina Vlčková
  Ing. arch. Martina Vlčková

Odborný výbor

 • Jaroslav Sýkora
  Prof. Ing. arch.
  Jaroslav Sýkora, DrSc.
 • Ivan Vorel
  Doc. Ing. arch.
  Ivan Vorel, CSc.
 • Jiří Kupka
  Doc. Ing. arch.
  Jiří Kupka, Ph.D.
 • Zuzana Pešková
  Doc. Ing. arch. Ing.
  Zuzana Pešková, Ph.D.
 • Jan Trejbal
  MgA. Bc. Jan Trejbal

 • Jan Kašpar
  Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Přihláška

Důležité termíny a informace VÚP 15´:

31.05.2015 podání přihlášky k aktivní účasti s anotací
30.06.2015 rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a zařazení příspěvku poster/ústní příspěvek)
10.09.2015 odevzdání příspěvků v rozsahu plného textu k recenzi
16.10.2015 konání konference VÚP 15´

Forma účasti:
a) aktivní účast (příspěvek na konferenci)
b) aktivní účast (poster)
c) neaktivní účast

V případě aktivní účasti je nutné spolu s přihláškou
zaslat i anotaci příspěvku (200-250 slov).

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 31.5.2015
na e-mail: vup@fsv.cvut.cz

Kontakt

Organizační výbor konference kontaktujte na: vup@fsv.cvut.cz

Katedra architektury
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Nahoru